Logo
خدمات اخذ شهروندی


جهت برخورداری از تابعیت جمهوری ترکیه در قبال خرید ملکی با ارزش حداقل 250000 دلار، امکان فروش آن ملک به مدت 3 سال وجود نخواهد داشت. جهت اقدام برای اخذ شهروندی، در اختیار داشتن سند ملک ضروری نیست و امکان آغاز فرآیند دریافت شهروندی با قرارداد محضری وجود دارد. بر اساس این قانون، کودکان زیر 18 سال نیز می توانند از حق شهروندی بهره مند شوند. برای دریافت تابعیت کشور ترکیه طبق این قانون، هیچ الزامی به تسلط بر زبان ترکی وجود ندارد.
شرکت مایا اینترنشنال به آن دسته از سرمایه گذارانی که مایل به دریافت شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک هستند خدمات رایگان ارائه می دهد.


* به استثنای هزینه های قابل پرداخت

سلام ، چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟